Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Pressiteade (Brüssel, 22. mai, 2014): „Läbirääkimised atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle valmistavad Euroopa Piimanõukogule (EMB) suurt muret. Antud leping kujutab Euroopa Liidule suurt ohtu nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes,“ võtab EMB president Romuald Schaber Euroopa piimatootjate seisukoha kokku. Ta lisab: „Seetõttu kutsume üles läbirääkimised viivitamatult katkestama“. Tervislikule, ohutule ja jätkusuutlikule toidule ei tohiks „jahti“ kuulutada. Kuid TTIP läbirääkimiste kohaselt seda just tehtakski! 

 

Euroopa Piimanõukogu on Euroopa farmerite katus-lobby organisatsioon, mis ühendab 14 liikmesriigi farmerite esindusorganisatsioone ning samuti piima-koopertaiive (http://www.europeanmilkboard.org/home.html)

 

EMB lükkab TTIP lepingu tagasi

Euroopa piimatootjad kutsuvad üles katkestama ELi ja USA vahelisi läbirääkimisi atlandiülese vabakaubanduslepingu üle

 

(Brüssel, 22. mai, 2014): „Läbirääkimised atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle valmistavad Euroopa Piimanõukogule (EMB) suurt muret. Antud leping kujutab Euroopa Liidule suurt ohtu nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes,“ võtab EMB president Romuald Schaber Euroopa piimatootjate seisukoha kokku. Ta lisab: „Seetõttu kutsume üles läbirääkimised viivitamatult katkestama“. Tervislikule, ohutule ja jätkusuutlikule toidule ei tohiks „jahti“ kuulutada. Kuid TTIP läbirääkimiste kohaselt seda just tehtakski! 

 

Põllumajanduses kardetakse, et oluline osa tootmisest viiakse väljapoole ELi ning kohalik tootmine koondatakse seejärel vaid üksikutesse kohtadesse. Teine problemaatiline TTIPi mõju on ebaõiglane konkurents, mille tekitab kardetav toote- ja ohutusstandardite leebemaks muutumine. Samuti kasvaks kiiresti tervist kahjustavate toiduainete osakaal meie poelettidel. Sellega kaotaksime oma tarbijate usalduse piima- ja lihatoodete vastu. 

 

Tugevad protestiavaldused kõikides ühiskonnasektorites näitavad, et mure TTIP pärast on õigustatud. Juba asjaolu, et läbirääkimised viiakse läbi kaamera ees, on vastuvõetamatu. Seisukohtade vastuvõtmisel selliste kokkulepete raames peab olema tagatud täielik läbipaistvus ja demokraatlik sekkumisvõimalus.

 

TTIP läbirääkimistele on antud naiivselt roheline tuli

Aasta tagasi vastu võetud määruses kiitis Euroopa Parlament naiivselt heaks ettepaneku alustada ELi ja USA vahelisi läbirääkimisi. Parlamendi otsus on saadaval aadressil: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0227+0+DOC+XML+V0//EN 

 

Suurem osa parlamendiliikmetest - 460 häält 593st – hääletas ettepaneku poolt. „See tähendab, et Euroopa Parlament kannab märkimisväärset vastutust käimasolevate TTIP läbirääkimiste eest, mis on andnud põhjust niivõrd paljudeks avalikeks protestideks,“ ütleb Schaber.

 

Teavet selle kohta, kuidas parlamendiliikmed individuaalselt vabakaubanduslepingu osas hääletasid, leiate aadressilt http://www.votewatch.eu/en/eu-trade-and-investment-agreement-negotiations-with-the-us-motion-for-resolution-vote-resolution-as-.html. Parlamendiliikmed ise läbirääkimistel aga ei osale. „Meie EMBs palume tungivalt oma kaaskodanikke avaldada meie poliitikutele survet, et nad selliste kokkulepete algatamisest tagasi tõmbuksid. ELi kodanike esindajatena peavad nad tagama, et ELis elavate inimeste elu ei muutuks halvemaks,“ lausub Schaber.

 

Pressiesindaja: Christian Schnier (DE/EN/FR): +32 (0)2 808 1935