Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Tulundusühistu Epiko

TÜ EPIKO on üle-vabariigiline kahetasandiline ühistu, mille juriidilisteks liikmeteks on piirkondlikud (regionaalsed) ühistud ja ettevõtted. EPIKO TÜ liikmete liikmeteks on piimatootjad-farmerid. TÜ EPIKO eesmärkideks on piimatootjate majandustegevuse toetamine ühistegevuse ja teenuste osutamise kaudu. Põhiliseks tegevuseks on tootjatelt toorpiima kokkuostu ja edasimüügi vahendamine. Ühismüügi tulemusel tekkiv mastaabiefekt võimaldab põllumeestel saavutada tugevamat positsiooni hinna-läbirääkimistel, müügimahu kasv tagab nii piimatootjale kui ka tööstustele stabiilsuse arengu võimaluse. TÜ EPIKO on saavutanud ühistöös head tulemused, tagatud on liikmete võrdne kohtlemine ja nende (majandus)huvide kaitse.

Alates asutamisest kuulus TÜ EPIKOsse 11 juriidilist liiget, sh 6 piirkondlikku piimaühistut, 1 mittetulundusühistu, 3 aktsiaseltsi ja 1 osaühing.

2012. a lõpul toimusid liikmeskonnas muutused ja 2013. aasta alguse seisuga oli tulundusühistu liikmeteks Eestimaa Piimatootjate Ühistu (juhatuse liige Märt Riisenberg), TÜ Rakvere Piimaühistu (juhatuse liige Mika Petri Vehmanen), MTÜ Ühispiim (juhatuse liige Mart Lees) ja AS Metsaküla Piim (juhatuse liige Jaan Metsamaa), Saaremaa Piimaühistu (juhatuse liige Mihkel Jürisson). Alates 2016. aastast on Saaremaa PÜ asemel TÜ EPIKO liikmeks FIE Tõnu Luur ja 2017.a. aastast on MTÜ Ühispiima asemel liikmeks FIE Jüri Milvaste Kiigemäe talu (juhatuse liige Jüri Milvaste).

2015.a. esitas TÜ EPIKO taotluse PRIASsse tunnustatud tootjarühma õiguste saamiseks ning 01. septembril  vastav taotlus ka PRIA peadeirektori poolt kinnitati. Koos taotlusega esitati TÜ EPIKO poolt vastav äriplaan, mille põhiliseks eesmärgiks oli tootjate koondamine majanduliku positsiooni parendamiseks piimaturul ning ühenduses sellega ühise suur-piimatööstuse rajamine toojate konkurentsivõime parandamiseks.

  • Ühistu juhtimine ja igapäevane arendamine, mille põhiliseks sisuks on regulaaarsete nõupidamisete-infopäevade läbiviimine nii liikmete kui ka likmete-liikmete tasandis, samuti õigusalase nõustamise kasutamine ostu-müügi lepingute kujundamisel ning liikmete vaheliste suhete õiguslikkuse tagamiseks. Liikmetele on tagatud on läbipaistev asjaamine ja ülevaade kõigist nende tegevust mõjutavatest otsustest;
  • Ühistu turunduse ja mainekujundusega tegelemine, sh oma kaubamärgi edasi arendamine. Alustati juba 2012 sügisel TÜ EPIKO-Maag PT AS-RIMI kaubanduskett ühise turundustrtaeegiaga, 2014.a. kaubamärk koos TERE ASga - EESTI PIIM, 2016 koostöös COOP kaubandusega kaubamärk AUS PIIM. 2016.a. viidi läbi katsed külmkuivatatud piimatoodete tootmiseks Freezedry OÜ , uuriti võimalusi oma kaubamärgi alla juustu btoomiseks Annikvere juustutööstuses;
  • Ühistu tutvustamiseks erinevate ürituste korraldamine. On läbi viidud mitmeid kohtumisi teiste piimaühistute liikmetega; kohtumised Läti-Leedu ja Poola, Ukraina, Gruusia  ühistute liikmetega;
  • Ühistu liikmetele erinevate koolituste ja ürituste korraldamine, kus üheks olulisemaks tegevuseks on tootjate uute farmiprojetidega tutvumine;
  • Õppereiside korraldamine: 2016 november põhja-Poola; 2017 september Ukraina, 2018 september Gruusia; 2019 september Kazahstan;
  • Ühistu liikmete majandustegevuse arendamine, mille sisuks on olnud liikmetele konkurentsvõimelise toorpiima kokkuostu hinna tagamine, piimarahade õigeaegne, vastavalt lepingutele väljamaksmine, samuti turutõrgete puhverdamine ja mitmesuguste ühistu siseste finatsinstrumentide kasutamine;
  • Laiapõhjalise koostöö arendamine ja elluviimine: ühiste infopäevade-arutelude läbiviimine koos teiste piimaühistutega, eeskätt piima ühisvarumise korraldamise suunal, samuti ühistööstuse rajamiseks (MilkEst AS, 2017);
  • Ühistu juhtidele ja töötajatele vajaliku koolitus- ning enesetäiendusvõimaluste võimaldamine.
  • Tegevused tootjarühma toote kvaliteedi tõstmiseks ja tootmismahu suurendamiseks ning muud tegevused tootjarühma konkurentsipositsiooni parandamiseks. Läbi on viidud nö seireid farmides, aitamaks suunata farmereid paremaks ja efektiivsemaks majandustegvuseks.Alates 2019.a. turustavad ühise lepingu alusel läbi TÜ EPIKO piima 5 ühistut ja tootjat(gruppi): Eestimaa Piimatootjate Ühistu (juhatuse liige Märt Riisenberg), TÜ Rakvere Piimaühistu (nõukogu esimees Alo Altermann), AS Metsaküla Piim (juhatuse liige Jaan Metsamaa) ning Arude Talu (FIE Tõnu Luur) ja FIE Jüri Milvaste Kiigemäe talu (juhatuse liige Jüri Milvaste).

2019. aastal varus TÜ EPIKO oma liikmetelt piima ja müüs edasi tööstustele üle 95 tuh tonni ehk keskmiselt 260 t päevas. 2020.a. varumismahu prognoosiks on 105 000 t piima ehk ligi 300 t päevas.

TÜ EPIKO’l on läbi aegade olnud mitmeid partnereid piima-ostjaid, kuid kindlamad ja usaldusväärsemad suhted on kujunenud FARMI Piimatööstus AS-, ELPA OÜ, Saaremaa Piimatööstus AS-, ESTOVER OÜ-, ja Latvias Piens SIA-ga (Läti).


Lisaks toorpiima varumisele ja edasimüügile on TÜ EPIKO tasandis toimunud ka sisendite ost (söödad, valgulisandid) oma liikmetele, mis tänaseks on koondunud eraldiseisva tulundusühistu Farm-In pädevusse . TÜ EPIKO annab oma liikmeile lühiajalist laenu kevadtöödeks, mis garanteeritakse solidaarselt. Samuti on ühistu turustanud koostöös TERE ASga brändi EESTI PIIM all joogipiima, initseerinud piimakampaania AUS PIIM, samuti organiseerimud koostööprojekti Farmi Piimatööstus ASga joogipiima turustamiseks tähistusega "Eestis toodetud Piim".

TÜ EPIKO on taganud kõigile liikmeile võrdse kohtlemise – kõik liikmed saavad vastavalt piima kvaliteedile ühesugust hinda.

Ühistegelik koostöövorm on võimalus igal üksiktootjal paremini hakkama saada. Ühistegevus on aidanud kaasa piima kokkuostuhindade ühtlustumisele võrreldes EL keskmisega.

TÜ EPIKO esindab ja arendab mudelit, mis koondab esmatasandi tootjaid läbi nende piirkondlike ühistute/ühenduste, on jõudsalt arenenud ning taganud liikmetele piisava turvalisuse oma tegevuse arendamiseks.

Üllas Hunt
Juhatuse liige
TÜ EPIKO