Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Piimatootmine maailmas on kasvanud, kuid nõudluse pool seoses keerulise olukorraga majanduses ei ole piisavalt järgi tulnud. See avaldab survet toorpiima kokkuostuhindadele. Eestis makstav keskmine toorpiima kokkusotu hind on läbi aastate olnud oluliselt madalam EU liikmeriikide keskmisest piimahinnast. Lähiajaloos suurim hindade erinevus oli 2015.a., kui aasta keskmiste toorpiima kokkuostuhindade vahe oli üle 23%.

Toorpiima kokkuost EL liikmesriikides on valdavalt kasvanud ning jaanuar-juuni 2019 vs 2020 on kogumaht kasvanud 1,9% ehk ligikaudu 3 mln tonni:

 

Toorpiima kokkuostuhindade võrdlusel tuleks arvestada ka seda, et Eestis on ostetava-müüdava toorpiima rasva-valgu näitajad mõnevõrra madalamad võrreldes EU vastavate näitajatega ja mis toorpiima keskmiste hindade vahet mõne protsendipunkti vähendavad.

 

Graafik EL ja Eesti toorpiima kokkuostu keskmised hinnad (allikas CLAL)

 

EU liikmesriikide toorpiima keskmiste kokkuostuhindade võrdlus (allikas MMO):