Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Toodangut suurendavad riigid üritavad vältida eelmise kvoodiaasta trahvide tasumist. Madalama toodangu aladel aga tahetakse rohkem reguleerimist, et vältida hinnakriise. Esmaspäeval (16.06.2014) kohtusid EL-i põllumajandusministrid oma USA kolleegi, Tom Vilsackiga. 

 

Vastavalt Rahvusvahelise Arvelduspanga (Bank for International Settlements) andmetele, on globaalne võlg valitsuste laenamise tõttu oma majanduse langusest välja toomiseks ja ettevõtete rekordilistelt madaldate intressimäärade ärakasutamise tõttu alates finantskriisi esimeste märkide ilmnemisest kasvanud enam kui 40 protsenti ja jõudnud 100 triljoni USA dollarini. 
 

Soome põllumajandus paigutus 2011. aastal kasumlikkuse alusel mõõdetuna 27 liikmesriigi hulgas alles 20 kohale.

ELis keskmiselt oli põllumajanduse kasumlikkuse koefitsient 2011. aastal 0,67. Soomes oli sama näitaja 0,58.

Kasumlikkuse koefitsient näitab, kui suure osa katab kasum põllumajandustootja tunnipalgale ja omakapitali intressile seatud eesmärgist. Kasumlikkuse koefitsient 0,58 tähendab, et eesmärgist on täidetud 58 protsenti. 

Kasumlikkuse võrdlus põhineb Põllumajanduse ja toiduainetetootmise uurimiskeskuse MTT arvutatud tulemustel ELi andmebaasi FADN põhjal.

 

 

"Lehmi oli lahe vaadata. Mängud olid lahedad. Võid oli lahe teha. Mulle meeldis see, et lehmi lüpsti. Siis oli ilus ilm!" (Mario)

" Sain teada lehmadest ja kuidas võid tehti. Lehmi ei tohi ehmatada, muidu nad hakkavad jooksma ja kukuvad, siis läheb jalaluu katki. Lehmad ei taha palava käes olla! (Kristjan)

"Käisime igasugustes lautades. Saime teha võid. Saime vasikatele süüa anda ja saime näha, kuidas lehmi lüpstakse. Mulle ie meeldinud see, et kõik lõppes nii ruttu!" (Kaisa)

 

Pressiteade (Brüssel, 22. mai, 2014): „Läbirääkimised atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle valmistavad Euroopa Piimanõukogule (EMB) suurt muret. Antud leping kujutab Euroopa Liidule suurt ohtu nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes,“ võtab EMB president Romuald Schaber Euroopa piimatootjate seisukoha kokku. Ta lisab: „Seetõttu kutsume üles läbirääkimised viivitamatult katkestama“. Tervislikule, ohutule ja jätkusuutlikule toidule ei tohiks „jahti“ kuulutada. Kuid TTIP läbirääkimiste kohaselt seda just tehtakski! 

 

Euroopa Piimanõukogu on Euroopa farmerite katus-lobby organisatsioon, mis ühendab 14 liikmesriigi farmerite esindusorganisatsioone ning samuti piima-koopertaiive (http://www.europeanmilkboard.org/home.html)